Ta Körkort

 

p

 

B - Personbil

Att ha körkort innebär en viss frihet. Du har större möjlighet att bestämma över hur du ska resa. För att få körkort ställs det vissa krav på dig. Detta görs för att vi alla ska veta att de som vistas på vägarna ska vara säkerhetsmedvetna och trafikutbildade personer.

Det finns sex stycken krav som du måste uppfylla för att få ditt körkort:

 1. Du har körkortstillstånd.
 2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 3. Du har fyllt 18 år.
 4. Du har genomgått riskutbildning.
 5. Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
 6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike). Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.


  I samband med förarprovet ska du intyga
 • att du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader
  och
 • att du inte redan har ett körkort utfärdat i en annan EES-stat.
 

Körkortstillstånd

När du ansöker om körkortstillstånd kontrollerar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav som samhället ställer på alla som ska ta körkort.   Transportstyrelsen beviljar dig körkortstillstånd om du anses lämplig som förare med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden. Genom Transportstyrelsens beslut får både du och Trafikverket besked om att du uppfyller de grundläggande kraven för att få körkort.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan om körkortstillstånd. Betala med det inbetalningskort som Transportstyrelsen skickar hem till dig när du beställer en ansökningsblankett eller ansöker via e-tjänst. Avgiften måste vara betald för att din ansökan ska bli prövad.

När du har ett giltigt körkortstillstånd får du övningsköra och avlägga förarprov.

Ett körkortstillstånd som beslutats om före den 1 april 2009 är giltigt i fyra år, körkortstillstånd som beslutas från och med den 1 april 2009 är giltiga i fem år. Giltighetstiden kan inte förlängas.

Om du inte har gjort ett godkänt kunskapsprov och körprov inom den tiden måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd. Vissa brott och andra omständigheter som anges i körkortslagen kan leda till att körkortstillståndet återkallas. 

Om ditt körkortstillstånd går ut och du måste ansöka om ett nytt så behöver din godkända handledare inte ansöka om godkännande på nytt. Godkännandet som handledare står kvar även med det nya körkortstillståndet.

Tänk på att ansöka om körkortstillstånd i god tid (någon månad) innan du har tänkt börja övningsköra.

 

Teoriutbildning

I körkortsutbildningen är både teori och praktik viktiga. Det du lär dig genom att läsa teorin ger dig förutsättningar att köra med omdöme och klara av spelreglerna i trafiken. Kunskaperna du får genom teorin tillsammans med erfarenheten du får genom övningskörningen behöver du för att kunna hantera de situationer och problem som du ställs inför i trafiken.

Kursplanen för behörighet B (TSFS 2011:20) talar om vilken inriktning och vilka mål förarutbildningen har.

Från den 1 april 2011 gäller Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B:

TS föreskrifter om kursplan, behörighet B (TSFS 2011:20)(nytt fönster) 

 

Introduktionsutbildning för övningskörning med personbil och lätt lastbil

Kravet på att elev och handledare måste gå introduktionsutbildning tillsammans har slopats. 

Den som redan har gått en introduktionsutbildning behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig. Utbildningen är giltig i 5 år från det datum den genomfördes.

Ändringarna började gälla den 1 september 2010.

Elev och handledare går introduktionsutbildning
Om du ska övningsköra privat behöver du en godkänd handledare. Den som vill vara handledare vid privat övningskörning för behörighet B ska ha gått en introduktionsutbildning innan han eller hon kan bli godkänd som handledare. Introduktionsutbildning krävs endast för behörighet B.

Du som övningskör privat för behörighet B ska vid sådan övningskörning ha en giltig introduktionsutbildning. Som elev måste du ha gått utbildningen för att din blivande handledare ska få sin ansökan om godkännande som handledare behandlad av Transportstyrelsen.

Du måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

Introduktionsutbildningen innehåller tre delar:

 • körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
 • hur man planerar och strukturerar övningskörning
 • viktiga faktorer för trafiksäkerheten.

Nytt i introduktionsutbildningen är att teoretiska moment om miljö och sparsam körning ska ingå. Detta kommer att införas successivt i utbildningen och blir obligatoriska inslag från den 1 januari 2011.

Tre lektionstimmar
En introduktionsutbildning varar i minst 3 timmar. Under utbildningen får du information om bland annat vad handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Den som anordnar introduktionsutbildningen bestämmer avgiften för utbildningen. 

Efter genomförd introduktionsutbildning
Utbildaren rapporterar din genomgångna utbildning direkt till Transportstyrelsen.

En introduktionsutbildning är giltig i 5 år från dagen den genomfördes.

Mer information
Du kan läsa mer om kursplanen för introduktionsutbildningen i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:127) om introduktionsutbildning för handledare och elev vid privat övningskörning, behörighet B.

Transportstyrelsens föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B (2010:127)(nytt fönster)

Vägledning för utbildare (PDF-fil, 134 Kb, nytt fönster)

Utbildare vid introduktionsutbildning
Enligt körkortslagen får Transportstyrelsen ge tillstånd att bedriva introduktionsutbildning till fysiska och juridiska personer som bedöms ha förutsättningar att bedriva en god utbildning. Transportstyrelsen ställer som krav på dem som ska utbilda blivande handledare och elever att det är kunniga personer som lär ut dessa grundkunskaper inför den privata övningskörningen.

En stor utbildare på marknaden är trafikskolor, men även andra utbildare kan söka tillstånd. Priset för introduktionsutbildningen sätts av den som utbildar.

 

Övningskörning

Du måste öva och uppleva en mängd olika situationer i trafiken för att få förutsättningar att klara av spelreglerna i trafiken. Det gör du genom att övningsköra. Det är många olika moment som du ska öva. Allt från att starta, stanna och växla till att planera och genomföra en vänstersväng på landsväg i rusningstrafik.

Du behöver en erfarenhetsbank att ta ur när du ställs inför problem, och den kan du bara bygga upp genom att utsättas för olika situationer tillräckligt många gånger i olika trafikmiljöer. På så sätt lär du dig att lösa de problem som uppstår i trafiken på ett naturligt och smidigt sätt.

Du ska bli beredd att självständigt bedöma och handla rätt i komplexa trafiksituationer. Att du handlar rätt kan avgöra din och medtrafikanternas framtid. 

Kursplanen (VVFS 2007:227) talar om vilken inriktning och vilka mål förarutbildningen har.

Läs mer i kursplanen för behörighet B (VVFS 2007:227) (nytt fönster)

 

Riskutbildning

Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort är sedan den 1 april 2009 utökad med en del om alkohol, droger och trötthet. Riskutbildningen omfattar nu två delar:

 • Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
 • Del 2 motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

När du gör ditt kunskapsprov och körprov måste du ha gjort riskutbildningens båda delar och giltighetstiden får inte ha gått ut. Detta gäller även för dig som har haft ett körkort tidigare och ska göra ett nytt förarprov.
Riskutbildningen kan genomföras hos utbildare som är godkända av  Transportstyrelsen.

Riskutbildning för motorcykel (behörighet A1 och A) kan inte tillgodoräknas för personbil.

Undantag från kravet på att göra den tvådelade riskutbildningen
Det finns några undantag från regeln som gäller i följande fall:

 1. Du ska göra prov för att upphäva villkor för automatväxlat fordon:
  Du behöver inte göra en ny riskutbildning.
 2. Du har ett körkort och har förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav:
  Du behöver inte göra en ny riskutbildning.

Mer information om riskutbildning hittar du under nedanstående länk. 

Frågor & svar om riskutbildning

Hur länge är den nya, tvådelade riskutbildningen giltig?
Den nya tvådelade riskutbildningen som genomförs från den 1 april 2009 är giltig i 5 år från att du genomfört den, men giltighetstiden upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

Om du har fått ditt körkort återkallat och därför måste göra om ditt kunskapsprov och körprov, ska du från den 1 april även genomföra riskutbildningens två delar och är därmed inte längre undantagen från kravet.

Om det återkallade körkortet var utfärdat före den 1 april 2009 gäller tidigare bestämmelser vilket innebär att giltighetstiden inte har upphört i samband med utfärdandet av körkortet.

Om del 2 fortfarande är giltig behöver du enbart komplettera med del 1 för att få genomföra förarprov. I tidigare bestämmelser har riskutbildningens giltighetstid varit både 2 år och 4 år.

De riskutbildningar som var giltiga 1 oktober 2008 fick förlängd giltighetstid enligt de nya bestämmelserna. För att kontrollera hur det är i ditt fall, kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-81 81 81.

Riskutbildningens upplägg
Upplägget av utbildningen varierar mellan olika utbildare. Fråga gärna när du bokar tid hur riskutbildningen är upplagd hos just den utbildaren. Läs också igenom avsnittet om riskutbildning i studiematerialet och diskutera gärna med din trafiklärare eller privata handledare.

Del 1
Del 1 ger dig kunskap om och insikt i hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli,  vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Del 2
Del 2 gör dig medveten om de risker som finns med att köra på exempelvis halt underlag. Du  får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och väglaget.  Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.

Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter. Del 2 genomförs på en trafikövningsplats (det som ofta kallas för halkbana).

Du kan själv välja i vilken ordning du genomför del 1 och del 2, men du ska vara i slutskedet av din förarutbildning när du gör del 2. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera bilen på ett säkert sätt.

Läs mer om riskutbildningens mål i kursplaner under kap. 5 i

Vägverkets föreskrifter om riskutbildning för behörighet B (VVFS 2008:251) (nytt fönster)

Efter riskutbildningen
Den som anordnar utbildningen rapporterar in att du gjort riskutbildningen och uppnått de mål som är föreskrivna i kursplanen. Om du inte uppnått dessa mål måste du göra om riskutbildningen och betala en ny avgift till utbildaren.

När riskutbildningen är registrerad och giltig får du genomföra kunskapsprov och körprov hos Trafikverket. Om riskutbildningen inte finns registrerad vid provtillfället riskerar du att bli avvisad från provet och förlora den inbetalda avgiften.

Om du inte har gjort ett godkänt förarprov innan riskutbildningens giltighetstid gått ut, måste du göra om utbildningen.

Boka tid för riskutbildning
Om du utbildar dig på trafikskola, anmäler skolan dig till utbildningen. Om du utbildar dig privat, får du själv kontakta utbildaren där du vill göra din utbildning.

För att få anordna riskutbildning måste utbildaren vara godkänd av Transportstyrelsen.

Adress och telefonnummer till godkända utbildare hittar du under nedanstående länk.

Godkända riskutbildare

Föreningen Sveriges Trafikövningsplatser, TÖP (nytt fönster)
Sveriges Skid-Car Banors Riksorganisation, Skid-Car (nytt fönster)

Kostnad
Kontakta den plats där du vill utbilda dig för att få uppgifter om pris.

Kom ihåg!
Ta med dig godtagbar och giltig legitimation till riskutbildningen.

Mer information
Kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-81 81 81.

 

Förarprov

Så här fungerar Sammanhållet förarprov för behörighet B:

 • Körkortsprovet hålls samman och betraktas som ett prov, som innehåller två delar (kunskapsprov och körprov).
 • Båda delarna av provet (kunskapsprovet och körprovet) bokas vid samma tillfälle.
 • När du har bokat tid för prov får du en bokningsbekräftelse med posten. Tillsammans med bekräftelsen får du ett inbetalningskort.
 • Kunskapsprovet och körprovet görs på samma dag eller nära varandra i tid.
 • Riskutbildningen ska vara genomförd och giltig innan du gör kunskapsprovet och körprovet.
 • Du börjar alltid med kunskapsprovet.
 • Körprovet ska genomföras oavsett resultatet på kunskapsprovet
 • Två månaders giltighet börjar gälla från första godkända provet.
 • Både kunskapsprov och körprov måste vara godkända inom giltighetstiden två månader. Om giltighetstiden har gått ut måste du göra båda proven igen.

Om kunskapsprovet eller körprovet inte är godkänt, erbjuds du mot ny avgift ett omprov inom giltighetstiden två månader. Detta under förutsättning att båda proven gjorts inom en period av två veckor och att omprovet bokas senast tre dagar efter genomfört körprov. Omprov kan endast bokas när både kunskapsprovet och körprovet är genomförda.

Under rubrikerna Kunskapsprov och Körprov i vänstermenyn kan du läsa om hur kunskapsprovet och körprovet går till.

Bokning av prov
Körkortsprov för behörighet B kan genomföras på alla provorter i landet där kunskapsprov eller körprov kan bokas.

Du bokar på Internet. Boka prov

Du kan också kontakta Trafikverkets kundtjänst för förarprov på
0771- 17 18 19. Om du utbildar du dig på trafikskola, kan bokning ske via trafikskolan. När du bokar tid första gången för förarprov för personbil (körkortsbehörighet B) har du företräde på alla kontorsorter och mottagningsorter.

När du bokar tid första gången lovar vi dig en tid för kunskapsprovet inom tre veckor och en tid för körprovet inom två veckor från tiden för kunskapsprovet. Detta gäller under förutsättning att du gör proven på någon av våra kontorsorter. Detta löfte kan vi uppfylla under normala förhållanden, det vill säga hela året utom under semesterperioden och kring jul och nyår.  

Varför hålls kunskapsprovet och körprovet samman?
Det ska vara enkelt att planera och genomföra kunskapsprov och körprov, så att man kan ha körkortet vid en speciell tidpunkt. Kursplanen betonar vikten av att nära knyta samman teori och praktik, vilket återspeglas i provet. Att teori och praktik hålls ihop ska bidra till att antalet godkända prov ökar på första försöket. Det ska också skapa bättre förutsättningar för att få trafiksäkra, riskmedvetna och miljömedvetna förare i Nollvisionens anda.

Kom väl förberedd! Då ökar dina möjligheter att klara förarprovet.

Frågor och svar om Sammanhållet förarprov B

Ansökan om förlängd giltighetstid på godkänt kunskaps- eller körprov

Trafikverkets förarprovskontor

   

 

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

web stats

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor / Web Hosting